Expedició de certificats

L’Associació Valenciana de Musicologia expedeix un certificat oficial a tots els efectes als/les autors/-es dels articles de la revista digital Quadrivium. Per a l’expedició, cal enviar un email al correu quadrivium.avamus@gmail.com indicant el nom, DNI de l’autor/-a, títol de l’article, adreça postal on es vulga rebre el certificat i l’idioma que desitge per a la seua redacció (Valencià, Castellà o els dos).

Els articles seran enviats per correu ordinari i si ho desitja l’autor/-a, escanejats i enviats per correu electrònic previ a l’enviament postal. Els certificats s’expediran un cop la revista s’haja publicat i, en casos excepcionals, abans de la publicació de la mateixa fent una esmena quan se sol·licite, si és el cas, de la causa per la qual es demana abans de la publicació de la revista a fi que el Comité Editorial procedisca a la seua valoració en última instància.

Les dades que consten en el certificat són les següents:

  1. ISSN, Dipòsit Legal, URL de la revista i CIF de AVAMUS
  2. Llocs on està indexada la revista
  3. Nom, DNI de l’autor i títol de l’article
  4. Nombre i data de publicació de la revista

Les taxes per l’expedició de certificats són de 5 euros que cal ingressar al compte d’AVAMUS, núm. d’IBAN: ES94 3159 0048 3125 9310 1021 de Caixa Popular. Tots els certificats s’expediran després d’haver comprovat que l’ingrés s’ha efectuat correctament.

Per a qualsevol aclariment relacionat amb l’expedició de certificats de la revista Quadrivium, pots adreçar-te a quadrivium.avamus@gmail.com